Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Rozmiar tekstu

A

A

A

Z A W I A D O M I E N I E                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Zarząd Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie działając na podstawie § 31 ust. 1 i § 28 ust. 2 Statutu,  w związku z § 1, § 3 ust. 4a. pkt 1, § 3b pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji ( t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz.1832 ze zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 07 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1561). 

zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 3 częściach, w następujących terminach:   

 

 I część Walnego Zgromadzenia   - 19.09.2022 r. godz. 1600                   

 II część Walnego Zgromadzenia  - 20.09.2022 r. godz. 1600                  

 III część Walnego Zgromadzenia - 21.09.2022 r. godz.1600                  

 

 Na dzień 28.09.2022 r. Zarząd Spółdzielni zwołuje Kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

W dniu 19.09.2022 r. o godz. 1600  odbędzie się I część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach:

ul.Spółdzielcza: 1, 3, 5, 4, 4A, 6, 6A;

ul.E.Kwiatkowskiego: 7, 9;

ul.Strażacka: 35;

ul.PCK 1;

ul.Kościuszki: 28A, 68/70;

ul.Sikorskiego: 45, 12, 12A, 14A;

ul.Sucharskiego:  52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 84, 86, 78, 80;

ul.Sikorskiego: 55A, 55B, 55C, 59. 

W dniu 20.09.2022 r. o godz. 1600 odbędzie się II część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach :

ul.11-go Listopada: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24;

ul.Wyszyńskiego: 6, 8, 12, 16, 18;

ul.1-go Maja 47.

W dniu 21.09.2022 r. o godz. 1600 odbędzie się III część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach :

ul.Wyszyńskiego: 13, 15, 15A;

ul.11-go Listopada: 30, 30A, 32, 32A, 32B, 34;

ul.Sikorskiego: 18, 20, 22, 49A, 49B, 51A, 51B, 51C;

ul.Sucharskiego 40.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenie Kolegium rozpoczną się o godz. 1600.

Miejscem wszystkich części Walnego Zgromadzenia  oraz posiedzenia Kolegium, będzie świetlica w biurze Spółdzielni przy ul. 11 - go Listopada 7.

Na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, każdy członek Spółdzielni będzie miał prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz z protokółem Kolegium Walnego Zgromadzenia odbytego w 2019 r.

Wyżej wymienione dokumenty wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go listopada 7, pokój nr  2 lub 6.

W związku z wyborami do Rady Nadzorczej, które będą dokonane na Walnym Zgromadzeniu, każdy członek ma możliwość zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy dokonywać pisemnie z podaniem:

imienia i nazwiska kandydata;

imienia i nazwiska osoby zgłaszającej;

z załączonym pisemnym oświadczeniem kandydata wyrażającego zgodę na kandydowanie.

Kandydat na członka Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na kandydowanie, winien dołączyć  pisemną informację dotyczącą:

- zatrudnienia w Spółdzielni;

- prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni;

- pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią;

- zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych;

- liczby kadencji pełnionych ostatnio w Radzie Nadzorczej;

Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej należy składać do sekretariatu Spółdzielni przy ul. 11 - go Listopada 7, w terminie do 02.09.2022 r.

 

Porządek obrad  każdej części Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia odbytego

     w dniach od 10.06.2019 r. do  12.06.2019 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

   5. Wybór Komisji : mandatowo – skrutacyjnej wnioskowej

   6. Odczytanie protokółu Komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie prawidłowości zwołania Walnego  Zgromadzenia.

   7. Przekazanie Komisji mandatowo - skrutacyjnej listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

   8. Odczytanie przez Komisję mandatowo - skrutacyjną listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.   

   9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r. 2020 r. 2021 r. - dyskusja nad sprawozdaniem.

 10. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r. 2020 r. 2021 r. - dyskusja nad sprawozdaniem.

 12. Przedstawienie wyników lustracji, przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w 2019 r..

13. Rozpatrywanie wniosków wynikających z protokółu przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni oraz omówienie sposobu ich realizacji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni do realizacji wniosków, wynikających z protokółu przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r., 2020 r., 2021 r.  w przedmiocie oceny działalności finansowej Spółdzielni.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., 2020 r., 2021 r.

17. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za 2019 r., 2020 r., 2021 r.

18. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z  działalności za 2019 r.. 2020 r., 2021 r.

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 r., 2020 r. 2021r. dla:

               a) Prezesa Zarządu   -  Elżbiety Matysie

                b) Z – cy Prezesa ds. GZM  -  Ewy Danek

 20. Podjęcie uchwał w sprawie rozliczenia zysku bilansowego za 2019 r., 2020 r.,  2021 r.

 21. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości  użytkowanych  przez Spółdzielnię.

 22. Odczytanie protokółu Komisji mandatowo - skrutacyjnej, w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej i ich zastępców.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Rady Nadzorczej oraz Komisji Rady.

 24. Odczytanie protokółu Komisji wnioskowej.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do wykonania wniosków i uchwał przyjętych na Walnym Zgromadzeniu.

 26. Zakończenie obrad.

                                                                       Z A R Z Ą D            

                                              Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                      w Myszkowie 

 

W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego, Zarząd zwraca się z prośbą do członków o udział

w Walnym Zgromadzeniu w maseczkach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla wszystkich osób obecnych na zebraniu.  

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu dotyczy wyłącznie członków Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie .INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁYWANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MYSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Zarząd Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie działając na podstawie § 31 ust. 1 i § 28 ust. 2 Statutu,  w związku z § 1, § 3 ust. 4a. pkt 1, § 3b pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji ( tj.: Dz.U. z 2021 r. poz.1832 ze zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 07 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1561), a także na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO)

informuje, iż w związku ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Członków Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielnia będzie przetwarzała dane osobowe członków, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz że dane osobowe mogą być ujawniane w trakcie Zgromadzenia.

W związku z powyższym Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa oświadcza, iż:

 1. administratorem zebranych danych osobowych jest Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa siedzibą w Myszkowie; kontakt ze Spółdzielnią jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej biuro@msm.jur.pl lub korespondencyjnie pod adresem: ul. 11Listopada7 42-300 Myszków;
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółdzielni możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: iod@msm.jur.pl lub adres korespondencyjny: ul. 11Listopada7 42-300 Myszków;
 3. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, nałożonych na Myszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową w związku ze zwoływaniem WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MYSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ; umożliwienie Członkom MSM wykonywania swoich praw w stosunku do Spółdzielni, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółdzielnię lub obrony przed roszczeniami; 
 4. Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przetwarza dane osobowe identyfikujące Uczestnika Zgromadzenia, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer członkowski, dane zawarte na pełnomocnictwach, lub dane wynikające z innych uprawnień;
 5. dane osobowe Uczestników Zgromadzenia mogą być zbierane przez Spółdzielnię od podmiotów przetwarzających dane zgodnie z przepisami RODO i zawartych ze Spółdzielnią Umów Powierzenia;
 6. podstawą prawną przetwarzania przez Spółdzielnię Państwa danych osobowych jest:
 1. 6 ust. 1 lit b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; 
 1. dane osobowe zawarte na listach Członków, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółdzielni, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółdzielni wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Ustawy O Spółdzielniach Mieszkaniowych.
 2. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółdzielni, podanie danych jest wymagane przez przepisy RODO oraz Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Uczestnika, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków;
 3. na mocy art. 15 RODO są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
 4. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia Członków Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

 

 

 

 

 

17

SIE

2022

420

razy

czytano

41/432

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.