Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

O spółdzielni

RODO

RODO

Rozmiar tekstu

A

A

A

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży
 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 
 
1.    Administratorem danych osobowych jest Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Myszkowie, ul. 11 Listopada 7, 42-300 Myszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152114, (dalej: "Spółdzielnia"). Dane kontaktowe Spółdzielni : tel. 34 313 13 48, adres e-mail:  biuro@msm.jur.pl. 
2.    W Spółdzielni funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 
email: iod@msm.jur.pl., tel. 34 313 50 80.
 
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy, w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu są wykorzystywane w następujących celach:
 
 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy lub innych zobowiązań umownych dotyczących użytkowania lokali (podstawa prawna: wykonanie umowy – art. 6 ust.1 pkt b RODO),
2. wykonania ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych (podstawa prawna: obowiązek prawny - art. 6 ust. 1 pkt c RODO), a w szczególności:
 
1) rozliczania opłat z tytułu użytkowania lokali: opłat eksploatacyjnych, opłat za administrowanie, czynszu, opłat niezależnych od spółdzielni (np. opłat za wywóz odpadów komunalnych, podatków, opłat za dostawę wody i CO),
  2) wykonywania obowiązków Spółdzielni, w tym prowadzenia rejestru członków Spółdzielni,
  3) przeprowadzania lustracji działalności Spółdzielni,
  4) wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych.
 
3. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w tym prowadzenia działań windykacyjnych (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
4. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 pkt f RODO), 
5. realizacji innych obowiązków wynikających ze Statutu Spółdzielni (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 
Pewne Państwa dane uzyskujemy w sposób pośredni: np., jeśli będą Państwo płacić za pośrednictwem banku, to Spółdzielnia wejdzie w posiadanie informacji o tym, z jakiego rachunku bankowego dokonali Państwo zapłaty. Dane te będą przetwarzane w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, ewentualnie w celu dokonania zwrotów, w celu dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz.
 
Państwa dane osobowe przekazujemy:
 
 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
 
1) realizującym usługi serwisowe, remontowe, modernizacyjne lub budowalne,
2) dokonującym odczytów i rozliczeń zużycia mediów,
3) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  4) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową,
5) podmiotom świadczących usługi doręczania korespondencji na podstawie zawartej umowy,
  6) podmiotom współpracującym z nami przy organizacji przez nas działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
 
  2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  1) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  2) podmiotom przeprowadzającym lustracje spółdzielni mieszkaniowych;
3) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i windykacyjnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
4) podmiotom współpracującym z nami przy organizacji prowadzonej przez nas działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
 
Przysługujące Państwu uprawnienia: 
 
  1. prawo dostępu do danych osobowych, 
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. 
 
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w siedzibie MSM lub dzwoniąc pod numer 34 313 50 80 (aktualny dane dostępne na stronie www.msm.jur.pl). Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 
Ponadto mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny.
 
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁYWANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MYSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Zarząd Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie działając na podstawie § 31 ust. 1 i § 28 ust. 2 Statutu,  w związku z § 1, § 3 ust. 4a. pkt 1, § 3b pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji ( tj.: Dz.U. z 2021 r. poz.1832 ze zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 07 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1561), a także na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO)

informuje, iż w związku ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Członków Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielnia będzie przetwarzała dane osobowe członków, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz że dane osobowe mogą być ujawniane w trakcie Zgromadzenia.

W związku z powyższym Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa oświadcza, iż:

 1. administratorem zebranych danych osobowych jest Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa siedzibą w Myszkowie; kontakt ze Spółdzielnią jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej biuro@msm.jur.pl lub korespondencyjnie pod adresem: ul. 11Listopada7 42-300 Myszków;
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółdzielni możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: iod@msm.jur.pl lub adres korespondencyjny: ul. 11Listopada7 42-300 Myszków;
 3. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, nałożonych na Myszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową w związku ze zwoływaniem WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MYSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ; umożliwienie Członkom MSM wykonywania swoich praw w stosunku do Spółdzielni, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółdzielnię lub obrony przed roszczeniami; 
 4. Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przetwarza dane osobowe identyfikujące Uczestnika Zgromadzenia, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer członkowski, dane zawarte na pełnomocnictwach, lub dane wynikające z innych uprawnień;
 5. dane osobowe Uczestników Zgromadzenia mogą być zbierane przez Spółdzielnię od podmiotów przetwarzających dane zgodnie z przepisami RODO i zawartych ze Spółdzielnią Umów Powierzenia;
 6. podstawą prawną przetwarzania przez Spółdzielnię Państwa danych osobowych jest:
 1. 6 ust. 1 lit b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; 
 1. dane osobowe zawarte na listach Członków, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółdzielni, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółdzielni wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Ustawy O Spółdzielniach Mieszkaniowych.
 2. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółdzielni, podanie danych jest wymagane przez przepisy RODO oraz Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Uczestnika, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków;
 3. na mocy art. 15 RODO są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;
 4. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia Członków Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.