Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Sprawozdanie Zarządu Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2007 r.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Sprawozdanie Zarządu Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2007 r.

Rozmiar tekstu

A

A

A


Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zarejestrowana w KRS pod Nr 0000152114 i w 2007 r. działała w oparciu o Ustawę Prawo Spółdzielcze i Ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Statut zarejestrowany  w KRS 16.11.2006 r. 
Na koniec 2007 r. Spółdzielnia nasza posiadała  26 ha 8889 m2 gruntu, 74  budynki mieszkalne, 5 pawilonów handlowo – usługowych, 7 ciągów  garaży.

Na 31.12.2007 r. Spółdzielnia zrzeszała 3132 członków, w tym 268 członków oczekujących oraz 289 kandydatów na członków  gromadzących wkład  na książeczkach  mieszkaniowych.

W 2007 r. Zarząd Spółdzielni  stanowiły osoby:
Prezes – Elżbieta Matysiewicz
Z – ca Prezesa – Jolanta Pikuła
Pełnomocnik Zarządu Główna Księgowa Spółdzielni Pani Jadwiga Walczyk.

Na koniec 2007 r. Spółdzielnia  zatrudniała 36  pracowników w tym 25 etatów umysłowych i 11 etatów  fizycznych.  

W 2007 r. Zarząd odbył 34 posiedzenia. Zostało podjętych  30 uchwał w sprawach organizacyjnych, finansowo – gospodarczych, członkowskich i pracowniczych niezbędnych dla   prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni. 

W 2007 r. Zarząd  ustanowił lokatorskie bądź własnościowe  prawo do lokalu mieszkalnego dla 29 osób w tym:
- z tytułu zamiany mieszkań dla 3 osób
- z tytułu pierwszeństwa po byłym członku dla 3 osób
- z tytułu przekształceń praw do lokalu z lokatorskiego na  
  własnościowe dla  12 osób
- ustanowienia Spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu  dla 8   osób
- ustanowienia Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  dla  3 osób. 

W 2007 r. Spółdzielnia nie prowadziła żadnych działań  inwestycyjnych kierując się przede wszystkim  potrzebami dużych nakładów na remonty i naprawy jakich  wymagają dotychczas  powstałe w Spółdzielni zasoby.
 Naliczenia na fundusz remontowy  lokali mieszkalnych w 2007 r. wynosiły 1.320.866,01 zł natomiast  koszt  wykonanych robót  wyniósł 1.948.131,29 zł a więc przekroczył naliczenie  o kwotę 627.265,28 zł.  

W 2007 r. zostały  poniesione następujące nakłady na  remonty:
- ocieplenie budynków  –                            93.807,69
- montaż okien    –                                     62.202,95
- uszczelnienie złącz  wielkopłytowych    –  80.973,00
- mur oporowy i chodniki okapowe             58.537,79
- malowanie klatek schodowych –               29.388,40 
- wymiana rur  w pionach –                        30.062,66
- remont balkonów i przeb. ganków –        350.393,13
- czyszczenie instalacji co                         107.000,00
-  remont dachów –                                  396.527,81
- prace konserwatorów -                          409.503,64
- remont instalacji odgromowej -                34.555,77
- montaż wodomierzy-                                74.001,20
- przełożenie wodociągu -                         183.028,81
- instalacja gazowa Strażacka -                   32.647,20

Prace konserwatorów obejmują następujące roboty:

1.  Roboty  dachowe:
 Naprawy  cząstkowe  pokryć  dachowych,  uszczelnianie  pokrycia  dachowego  przy  kominach, udrażnianie  i naprawa  koryt, oraz  naprawę  blacharki  wykonano  na  32  budynkach.
 Naprawa  lub  wymiana  rynien  dachowych  i  rur  spustowych  na  15 budynkach
 Montaż  elementów  dachowych  (  ondulina )  ganki na 2 budynkach oraz naprawa daszków na 5 budynkach.
 Wykonanie nowych włazów, naprawa, uszczelnianie oraz wykonanie zamknięć na 15 budynkach.

2. Roboty  stolarskie :
 Wymiana    drzwi  wejściowych   w  10 budynkach i reperacja  drzwi wejściowych w 38 budynkach
 Naprawa  okien  piwnicznych  i  na  klatkach  schodowych -   w  12 budynkach
 Szklenie  okien  w  gankach  i  na  klatkach  schodowych  w 47 budynkach
 Wykonanie  elementów  ogrodzenia    wokół  terenów  zielonych  przy budynkach, naprawa elementów urządzeń zabawowych.

3. Roboty  elektryczne:
 Przeróbka  instalacji  oświetleniowej  w  budynku  - montaż  wyłączników  czasowych   -  w 1  budynku
 Bieżące naprawy  instalacji elektrycznej  i  oświetleniowej  na  klatce  schodowej  i w  piwnicach.
 Uzupełnienie  oświetlenia (  montaż  lamp  na  elewacji  budynku)

4. Roboty  hydrauliczne:  
 Czyszczenie  i  udrażnianie  kanalizacji  - 149 przypadków
                    Sucharskiego 60        -   20 razy
                    Sucharskiego 82        -   16 razy
                    11-go Listopada 1      -   12 razy
                    Spółdzielcza 1            -   10 razy
                    Sucharskiego 58        -    8  razy
                    Sikorskiego 14A         -    7  razy
                    11-go Listopada 32B  -    7  razy
                    Sucharskiego 52        -    6  razy
                    11-go Listopada 11    -    5  razy
 Czyszczenie  okresowe    studzienek   kanalizacyjnych
 Naprawa  i wymiana poziomów  kanalizacyjnych   w  13 budynkach.
 Wymiana  pionów  zimnej  wody  w  51 budynkach  i  poziomów  zimnej  wody  w  29 budynkach. Demontaż i montaż szachtów wykonano w 13 budynkach (łącznie 133 zlecenia ).
 Przeglądy  okresowe  instalacji  gazowej we  wszystkich  budynkach.
 Bieżące  usuwanie  nieszczelności  na  instalacji  gazowej,  ciepłej  i  zimnej  wody   oraz  centralnego  ogrzewania   na  budynkach.
 Przeglądanie  instalacji  CO oraz  odpowietrzanie   w  czasie  sezonu  grzewczego.

      5 . Roboty  ślusarskie
  Naprawa  i  wymiana  zamków,  klamek w  drzwiach wejściowych,  samozamykaczy  w  15  budynkach.
 Naprawa i udrażnianie rynien i rur spustowych na 15 budynkach.
 Wykonywanie  i  montaż  barierek,  wycieraczek   i  poręczy.

6  Roboty  murarskie
 Remont balkonów  - 17 budynków.
 Naprawa  tynków  w mieszkaniach,  na  klatkach  schodowych ,  w  gankach i  na  elewacjach   budynków.
 Naprawa podestów .
 Zamurowanie otworów po awariach hydraulicznych.

Konserwatorzy  wykonują  bieżące  prace  konserwatorskie  oraz  naprawy  i  remonty  wg.  zgłoszeń  lokatorów  rozliczane  za  pomocą  zleceń   na  poszczególne  budynki. 

Na  bieżąco  Spółdzielnia  prowadzi   działania  w  celu  uregulowania  stanu  prawnego  gruntów,  oraz  prace  geodezyjne  związane  z  Ustawą  o  Spółdzielniach  Mieszkaniowych.

W  2007 r.  uregulowano  stan prawny  gruntów:

 Uregulowano  stan  prawny   gruntów  na  osiedlu  Wierzchowina  w  drodze  zamiany  gruntów   z  Urzędem  Miasta  Rep.  A nr  5254/07  z  dnia  12.10.2007 roku.

 Dokonano  podziału  osiedla  Centrum  II  - I etap,  ujawnienie  podziałów  i  budynków  w  KW  w  celu  wyodrębnienia  samodzielnych  lokali  mieszkalnych  w   budynkach.

 Rozpoczęto  podziały  geodezyjne  na  osiedlach:  Wierzchowina   -
      I  etap  i  Centrum  II   - II etap  oraz  Spółdzielcza.

 Regulacja  stanu  prawnego  gruntów  ul.  11 -  Listopada   -  decyzja  NU  7430 – 2/11/2007  z  dnia  28.02.2007  i  NU  7430-2/42/2007  z  dnia  30.11.2007 roku.

 Sprzedaż  gruntów  pod  pawilonami  handlowymi  - Rep. A  n 3513/07 z  dnia  5.07.2007 rok,  Rep. A  nr  4304/07 z  dnia  29.08.2007 rok,  Rep. A 4290/07  z  dnia  29.08.2007 rok,  Rep.  A  4297/07  z dnia  29.08.2007 rok,  Rep.  A 5237/07  z  dnia  29.10.2007roku.

Aby zapewnić środki na wykonanie  zamierzonego planu  w ciągu całego roku  prowadzone były  działania  windykacyjne: po każdym okresie  sprawozdawczym, a więc  2 razy w roku  dokonywano analizy  zadłużeń i wysyłane były wezwania do  uregulowania należności. Ogółem  wysłano około 1460 wezwań. Wzywano wszystkich dłużników na rozmowy w celu ustalenia terminów spłaty zadłużenia. Spisano  oświadczenia o spłacie zadłużenia. W przypadkach, gdzie wszystkie polubowne  działania nie  przyniosły skutków oddano sprawę do Sądu w celu  uzyskania nakazu zapłaty, który został  następnie  przekazany  do egzekucji komorniczej. W 2007 r. skierowano do Sądu  w tym trybie 35 osób, a do Komornika 35 nakazów zapłaty z czego   egzekwuje już  należności od 25 osób. 

Urząd Miasta przydzielił nam 1 lokal socjalny  do którego  eksmitowaliśmy lokatora z wysokim zadłużeniem.    Wkłady z opuszczonych mieszkań  zostały  rozliczone na zaległości w opłatach oraz koszty egzekucji  sądowej i komorniczej. Lokatorzy mający trudności finansowe informowani są  na bieżąco o możliwości korzystania z pomocy  Urzędu  Miasta. W 2007 r. z dodatków mieszkaniowych  korzystało około 420 osób miesięcznie.

 Pomimo prowadzonych działań windykacyjnych  największym  problemem Spółdzielni  są zaległości  członków w opłatach. Na dzień 31.12.2007 r. zadłużenie z tytułu opłat za
 lokale wynosiło 2.950.967,19 zł w tym:
- lokale mieszkalne – 2.694.138,55
- lokale użytkowe –       129.316,59
- garaże –                         7.082,35
- woda –                         35.700,26
-dzierżawa gruntu -        18.824,68

Zadłużenie za lokale mieszkalne zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o 98 tys. zł.                                                  

Na dzień 31.12.2007 r. stan kredytów mieszkaniowych  do  spłaty  wyniósł 24.159.722,97 zł w tym:

- zadłużenie podstawowe           -   2.471.043,67 zł
- odsetki skapitalizowane            -  3.780.633,22 zł
- odsetki wykupione przez budżet      
 –   17.908.046 zł

Kredyt spłacany jest w  kwartalnych ratach  terminowo i zgodnie z  normatywem, który w 2007 r. wynosił 2,72 zł za 1 m2 powierzchni.

 Pomimo licznych  wyżej opisanych  problemów rok 2007 był pozytywny pod względem dalszej znacznej  poprawy sytuacji finansowej  osiągniętej poprzez kontynuację właściwej  polityki finansowo -  gospodarczej. Rok 2007 zamknął się zyskiem  bilansowym w kwocie 369.903,40 zł brutto. Od 2007 r. Spółdzielnia płaci podatek dochodowy od dochodów z lokali użytkowych i pozostałej działalności operacyjnej i finansowej. Za 2007 r. wyniósł on 47.177,00 zł. Po potrąceniu podatku zysk netto wyniósł 322.726,40 zł.

Zobowiązania Spółdzielni (bez funduszy) na koniec 2007 r.  wynosiły 3.372.719,78 zł co w  stosunku do roku poprzedniego  daje  zwiększenie o 280.528,83 zł. Zwiększenie  zobowiązań  spowodowane jest większą kwotą zwrotu lokatorom nadpłaty za c.o. która w tym roku wynosi 983.426,51 zł. Pozostałe zobowiązania to bieżące faktury za grudzień 2007 r.
Aby utrzymać  tendencję wzrostową oraz  pozyskać środki na realizację  tegorocznych planów  konieczne jest dalsze  dyscyplinowanie kosztów oraz zmniejszenie zadłużenia  lokatorów  i instytucji względem Spółdzielni.

W 2008 r. zamierzamy:
- Przeprowadzić remont dachów na 15 budynkach.
- Dokończenie kolorystyki po dociepleniu ścian szczytowych budynku przy ul. Sikorskiego 12.
- Docieplenie ścian szczytowych 2 budynków na osiedlu Bukowa.                
- Rozpocząć działania zmierzające do docieplenia ścian szczytowych  dalszych  3 budynków na osiedlu Bukowa, oraz 1 budynku na osiedlu   Centrum II, a także rozpoczęcie remontu elewacji budynku PCK 1 polegający na przebudowie balkonów

 -Wykonać malowanie klatek schodowych i ganków w 5   budynkach.
- Dokonać naprawy ganków, ścianek i drzwi wejściowych w 15   
  budynkach.
- Przeprowadzić remont balkonów w budynku Strażacka 35
- Wymienić okienka  piwniczne i na klatkach schodowych w
  5 budynkach.
- Wymienić obróbki  blacharskie i rynny w 6 budynkach.
- Naprawić  najbardziej zniszczone odcinki  dróg i chodników oraz
   parkingów.
- Dokonać inwentaryzacji i remontów kominów w 3 budynkach na    
   osiedlu Bukowa.
-  Dokończyć   wymianę  liczników  na  zimną i ciepłą  wodę  w  całych  zasobach  Spółdzielni.
- Wykonać wymianę instalacji gazowej w budynku Strażacka 35.
- Wykonanie izolacji fundamentów i drenażu przy 2 budynkach na osiedlu Bukowa.
- Dokonywać dalszej wymiany pionów i poziomów wodno – kanalizacyjnych w budynkach.

Kończąc podsumowanie minionego roku chcielibyśmy serdecznie podziękować przedstawicielom Rad Osiedli, Rady Nadzorczej i wszystkim członkom naszej Spółdzielni, którzy w minionym okresie i na bieżąco angażują się oraz wspierają nasze działania na rzecz poprawy zarówno wyglądu zasobów i otoczenia a także stanu finansowego Spółdzielni
 

 Zarząd Myszkowskiej
                                           Spółdzielni Mieszkaniowej

20

CZE

2008

876518

razy

czytano

165/432

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.