Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Czy znów będziemy się dusić?

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Czy znów będziemy się dusić?

Rozmiar tekstu

A

A

A

Czym jest smog? W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że smog powstaje w wyniku mie¬sza¬nia się powie¬trza z różnego rodzaju spalinami. Najdogodniejsze warunki dla smogu to bez¬wietrz¬na pogo¬da i duża wil¬got¬no¬ść. Zja¬wi¬sko to powstaje wtedy, gdy war¬stwa chłod¬niej¬szego powie¬trza, znaj¬du¬jąca się niżej, zatrzy¬my¬wana jest przez znaj¬du¬jącą się nad nią war¬stwę cie¬płego powie¬trza. Bywa tak naj¬cz꬜ciej pod¬czas wyżu atmos¬ferycznego i najczęściej występuje w miej¬scowo¬ściach poło¬żonych w natu¬ral¬nych obni¬że¬niach terenu. 

Już dawno zauważono, że na smog najbardziej narażeni są mieszkańcy miast. Spaliny samochodowe oraz wyziewy zakładów produkcyjnych i gospodarstw domowych usytuowanych w znacznej ilości na obszarze miasta, powodują ogromne stężenie szkodliwych dla ludzi substancji. Jednak, dzięki radykalnym decyzją władz niektórych miast problem smogu nieco się zmniejsza; W Krakowie zakazano używania starych pieców węglowych tzw. kopciuchów, w których miejsce zalecono używanie ekologicznych systemów ogrzewania. Mimo tych wysiłków, sukces okazał się połowiczny, bowiem krakowska niecka sprawia, że gromadzi się nad miastem smog pochodzący z wyżej położonych okolicznych miejscowości, a te nie stosują zasad ekologii.

Spostrzeżenie to znajduje też odbicie na naszym terenie. O ile w centrum Myszkowa, gdzie dominuje wielorodzinna zabudowa można oddychać w miarę swobodnie, o tyle już na Światowicie, Mijaczowie, Nowej Wsi czy w Mrzygłodzie, a zwłaszcza w pobliskich Żarkach, niska zabudowa powoduje, że w mroźne dni powietrze jest nie do zniesienia. Mieszkańcy mówią, że przyczyną może być palenie zalegających przez lata obuwniczych odpadów poprodukcyjnych w piecach służących do ogrzewania domów. 

Umieramy na potęgę  

Z powodu smogu – jak podaje Dziennik Zachodni - niepalący mieszkańcy Śląska "wypalają" kilkanaście papierosów dziennie, a to prosta droga do nowotworu. Badania wykazały, że rocznie z powodu smogu umiera w Polsce około 45 tysięcy osób, co stanowi 12% wszystkich zgonów. Nic dziwnego, skoro w skład smogowego powietrza wcho¬dzą pyły zawie¬szone, wodo¬ro¬tlenki, tlenki azotu i siarki. Do naj¬groź-niej¬szych sub¬stan¬cji zali¬czane są pyły zawie¬szone (PM10 i PM 2,5), benzo(a)piren oraz tlenki azotu. Wg danych Euro¬pej¬skiej Agen¬cji Śro¬do¬wi¬ska opublikowanych już w 2013 roku w pierw¬szej dzie¬siątce ran-kingu miast o naj¬więk¬szym zanie¬czysz¬cze¬niu powie¬trza w Euro¬pie zna¬la¬zło się aż sześć pol¬skich aglo-me¬ra¬cji: Kra¬ków, Nowy Sącz, Gli¬wice, Zabrze, Sosno¬wiec i Kato¬wice i stan ten nie ulega poprawie, bo w mia¬stach tych przez ponad pół roku prze¬kra¬czane są normy stꬿe¬nia zanie¬czysz¬czeń powietrza. Ostatnie badania środowiskowe pokazują, że wśród polskich miast niespełniających norm zanieczyszczeń także Myszków znajduje poczesne miejsce.

Jak walczyć ze smogiem

Przede wszystkim edukacja - mówią ekolodzy, zdając sobie jednak sprawę, że bez poważnych inwestycji się nie obejdzie. Ale co zrobić z mieszkańcami, którzy świadomie trują? Którzy w swoich piecach palą śmieci w tym plastik i mnóstwo różnego rodzaju chemikaliów? W wielu miastach budzą się ruchy obywatelskie, które na portalach społecznościowych publikują zdjęcia dymiących trucicieli, a straż miejska wyposaża się w naszpikowane czujnikami drony badające jakość kominowych wyziewów.
To dopiero początek walki o środowisko. Szkoda, że te najbardziej skuteczne inicjatywy, takie jak wymiana kotłów i stosowanie innych rozwiązań ekologicznych powstają tak późno, i że nie wszyscy jeszcze rozumieją potrzebę stanowczej walki o środowisko.

Styczeń 2020

15

STY

2020

709398

razy

czytano

59/432

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.