Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

REGULAMIN PRZETARGOWY 2018

Filtrowanie aktualności

data od

data do

REGULAMIN PRZETARGOWY 2018

Rozmiar tekstu

A

A

A

 

Uchwała nr  16/2018

 

Rady Nadzorczej Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia  30 stycznia 2018 r.

 

 

w sprawie : uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargu na

                    ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

 

 

Rada Nadzorcza Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie art.11 ustawy z dnia 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. : Dz. U.  z 2013 r. , poz. 1222 ze zm.)  oraz §  111 ust.. 8    Statutu Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

postanawia

 

1. Uchwalić Regulamin przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.Regulamin stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

             Sekretarz                                                        Przewodniczący

       Rady Nadzorczej                                                 Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Rady Nadzorczej

z dnia 30.01.2018 r. Nr 16/2018

 

Regulamin

przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie.

Regulamin opracowany został na podstawie art.11 ustawy z dnia 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. : Dz. U.  z 2013 r. , poz. 1222 ze zm.) oraz §  111 ust.. 8  Statutu MSM w Myszkowie

 

§1

1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli do lokalu tego nie istnieją roszczenia określone w art. 15 i art. 16 1  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalui przeniesienie własności.

2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 Spółdzielnia obowiązana jest ogłosić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.

3.Do zbycia lokalu stanowiącego własność Spółdzielni stosuje się odpowiednio zasady określone w niniejszym Regulaminie.

§2

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Spółdzielnia zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni orazw prasie lokalnej w terminie co najmniej 14  dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

2. W ogłoszeniu o przetargu należy określić:

1) nazwę i adres Spółdzielni,

2) przedmiot przetargu (opis i lokalizację lokalu),

3) cenę wywoławczą,

4) miejsce i termin składania ofert,

5) informację o możliwości oglądania lokalu,

6) miejsce i termin otwarcia ofert,

7) miejsce wyłożenia Regulaminu przetargu,

8)zastrzeżenie o prawie Spółdzielni do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

§3

1. Każde mieszkanie przeznaczone do przetargu podlega wycenie rzeczoznawcy majątkowego.

2. Cena wywoławcza do przetargu nie może być niższa od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Przetarg ma charakter pisemny nieograniczony i odbywa się w drodze wyboru ofert.

§4

1.Pisemne oferty przyjmowane są w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. 11 Listopada 7 w zamkniętych kopertach, na których odnotowywana jest data i godzina wpływu. Koperta powinna być opatrzona napisem: „Przetarg na lokal przy ul.............”.
2.Oferent zobowiązany jest także do podania na kopercie swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

3.Oferta powinna zawierać:

-imię i nazwisko oraz dokładny adres i telefon oferenta,

-proponowaną kwotę (nie niższą niż cena wywoławcza wartości rynkowej),

-oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

-oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń do wiadomości stanu technicznego lokalu oraz braku roszczeń z tego tytułu względem Spółdzielni w przypadku wygrania przetargu,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzanym postępowaniem przetargowym.

-podpis oferenta.

4.Osoba, która złożyła ofertę nie spełniającą wymogów niniejszego Regulaminu zostaje przez komisję wykluczona z udziału w postępowaniu przetargowym.

5.Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

6.Jeżeli w wyniku postępowania przetargowego zostanie złożona prawidłowo jedna oferta, przetarg uznaje się za ważny.

7. W przetargu nie mogą uczestniczyć:

1) osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej,

2) osoby posiadające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni,

3) małżonek lub dzieci osób, o których mowa w pkt 1) i 2) o ile zgodnie z ustawą ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Spółdzielni .

§5

1. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie 3 – osobowym ustalonym przez Zarząd Spółdzielni.

2. Komisja dokonuje spośród siebie wyboru Przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.

3. Komisja zapoznaje się z ofertami w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

4. Komisja dokonuje:

- otwarcia ofert,

- odczytuje nazwę oferenta, wysokość deklarowanej ceny,

- ustala, czy oferta odpowiada warunkom przetargu.

5. Komisja przetargowa wybiera ofertę, w której zaoferowano najwyższą cenę za ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego .

6. W przypadku wpłynięcia kilku ofert z tą samą najwyższą ceną przetarg uznaje się za nie rozstrzygnięty. Zarząd zobowiązany jest ogłosić kolejny przetarg.

§6

1. Komisja przetargowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i daty przetargu,

2) imiona i nazwiska członków komisji przetargowej,

3) liczbę otrzymanych ofert, imiona i nazwiska oferentów,

4) oferowaną cenę za mieszkanie,

5) stwierdzenie, którą z ofert odrzuca i z jakiej przyczyny,

6) stwierdzenie, którą z ofert wybiera,

7) oświadczenia i wnioski członków Komisji, jeśli takie zgłoszono,

8) podpisy członków Komisji.

2. Przewodniczący Komisji w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu przekazuje protokół wraz ze wszystkimi ofertami Zarządowi Spółdzielni.

 

§7

1. Protokół Komisji przetargowej zatwierdza Zarząd Spółdzielni w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia. W przypadku nie zatwierdzenia protokołu, należy ogłosić ponowny przetarg.

2. Zarząd w przypadku stwierdzenia naruszenia wymogów  § 4  niniejszego regulaminu podejmuje uchwałę o unieważnieniu przetargu.

3. Zarząd Spółdzielni może również unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

§ 8

Z osobą wygrywającą przetarg, po wpłaceniu przez nią zaoferowanej kwoty, zostanie zawarta umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu w terminie ustalonym z kancelarią notarialną, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu oraz koszty postępowania wieczystoksięgowego obciążają osobę, na rzecz której zostaje ustanowiona odrębna własność lokalu.

Osoba wygrywająca przetarg przejmuje lokal w aktualnym jego stanie technicznym a ewentualny remont wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 9

Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:

1)osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sytuacji gdy spłaci spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami;

2)osoba bliska członkowi spółdzielni zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

§ 10

Wyniki przetargu ogłaszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty odbycia przetargu.

§11

1. Osoba, która wygrała przetarg wpłaca w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu oferowaną ceną.

2. Na uzasadniony wniosek osoby, która wygrała przetarg, Zarząd Spółdzielni może przedłużyć w/w  termin, w szczególności w przypadku zamiaru sfinansowania nabycia lokalu kredytem lub pożyczką bankową.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w ust. 2, Zarząd Spółdzielni wymaga, aby oferent dokonał wpłaty na konto Spółdzielni w terminie określonym w ust. 1 minimum 20%  kwoty zaoferowanej ceny, a w przypadku zamiaru sfinansowania nabycia lokalu kredytem lub pożyczką bankową kwotę wkładu własnego( tzn. kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą zaoferowanej w przetargu ceny nabycia a kwotą udzielonego kredytu lub pożyczki).

4. W przypadku nie dokonania wpłat określonych w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Spółdzielnia zwolniona jest z obowiązku zawarcia umowy ustanowienia prawa do lokalu wobec osoby, która przetarg wygrała a nie dopełniła obowiązków wpłaty wymaganej kwoty.

5. W przypadku określonym w ust. 4 Zarząd Spółdzielni ponownie ogłasza przetarg z zachowaniem ceny wywoławczej.

§12

Po dokonaniu wpłaty, o której mowa w § 11 Spółdzielnia niezwłocznie zawiera z osobą, która przetarg wygrała,  umowę ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności w formie aktu notarialnego.

§13

1. Wygrywający przetarg przejmuje lokal mieszkalny protokołem zdawczo-odbiorczym określającym stan techniczny lokalu, sporządzonym w uzgodnionym terminie przypadającym po podpisaniu aktu notarialnego.

2. Z chwilą zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu na nabywcy ciąży obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu.

§14

Jeżeli Spółdzielnia nie znajdzie nabywcy lokalu w drodze przetargu nieograniczonego za cenę wywoławczą, określoną przez rzeczoznawcę, Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję co do zmniejszenia wysokości ceny wywoławczej do 20 %  i ponownie ogłosić przetarg .

 

 

§15

1.Regulamin niniejszy wykładany jest do powszechnego wglądu w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym.

2.Integralną częścią Regulaminu są wzory stanowiące załączniki nr 1-3.

3.W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§16

1.Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą MSM w dniu 30 stycznia 2018 - Uchwała Nr  16/2018

2.Traci moc  Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 22 listopada 2011r. – Uchwała Rady Nadzorczej nr 9B/2011.

 

 

  Sekretarz                                                                 Przewodniczący

Rady Nadzorczej  Rady Nadzorczej

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu przeprowadzania

przetargu na ustanowienie odrębnej

własności lokalu mieszkalnego

 

 

WZÓR  ogłoszenia o przetargu

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul.11 Listopada 7 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności lokalu nr ….,  kat. M-……, o powierzchni użytkowej ….. m2, …. – pokojowego, zlokalizowanego na …. kondygnacji  ( parter/… piętro) w budynku przy ul. …………… w Myszkowie wyposażonego w …………………………
Cena wywoławcza wynosi: …………….. zł.


Osoby  zainteresowane  nabyciem  lokalu proszone są o składanie ofert w zamkniętych kopertach w sekretariacie  Spółdzielni /pokój nr  …/  lub doręczenie na adres :Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. 11 listopada 7,  42-300 Myszków

z dopiskiem na kopercie „Przetarg na lokal przy ul. ………” wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska oferenta oraz nr telefonu do kontaktu  do  dnia ……………. r. , godz. …………… Decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu ………………. o godz. ………….. 

 

Regulamin przeprowadzania przetargu oraz wzór druku oferty z wymaganymi danymi, informacjami oraz oświadczeniami dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni : ……… lub w siedzibie Spółdzielni.

Bliższych informacji dotyczących  przetargu oraz obejrzenia lokalu, można uzyskać w biurze Spółdzielni w Myszkowie przy ul. 11 Listopada 7 ( pokój nr 1 )  lub telefonicznie pod nr telefonu (34) 313-13-48, 313-18-47.

 

 

                                                                                     ZARZĄD

                                                            Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  2

do Regulaminu przeprowadzania

przetargu na ustanowienie odrębnej

własności lokalu mieszkalnego

 

WZÓR  oferty………………………, dnia ……………………………

 

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Myszkowie

42-300 Myszków, ul. 11 Listopada 7

OFERTA

na ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

 

1.Oferta dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul. ……………………………………………………….

2. Dane oferenta :

- imię i nazwisko : …………………………….

-adres zamieszkania ( dokładny) : …………………………………………

-nr telefonu do kontaktu : ……………………………………………..

3. Proponowana kwota : …………………………………. zł ( słownie : ……………………………………………….)

4. Oświadczam , że  :

- zapoznałem/-am  się z Regulaminem przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie,

-przyjmuję bez zastrzeżeń do wiadomości stan techniczny lokalu i nie będę wnosił/-ła roszczeń z tego tytułu względem Spółdzielni w przypadku wygrania przetargu,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzanym postępowaniem przetargowym.

 

 

………………………….

    Czytelny podpis oferenta

Załącznik nr  3

do Regulaminu przeprowadzania

przetargu na ustanowienie odrębnej

własności lokalu mieszkalnego

 

WZÓR  protokołu z postępowania przetargowego

Myszków, …………………. r.

PROTOKÓŁ

z postępowania przetargowego na ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy

ul . …………………. w trybie art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

 

1. Komisja przetargowa w składzie :

- ………………………… ,

- …………………………. ,

- …………………………..

2. Zestawienie złożonych ofert z podaniem danych oferentów oraz zaoferowaną cenę ( wynagrodzenie) :

Nr oferty

Dane oferenta( imię , nazwisko  i adres)

Oferowana cena

 

Pozostałe uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Odrzucono ofertę : ……………………………………………………………….

…………….. z powodu ……………………………………………

4.Wybrano ofertę : ……………………………………………. spełniającą wymogi Regulaminu i oferującą najwyższą cenę ( wynagrodzenie) za ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Myszkowie przy ul. ……………………… .

5.Wnioski i uwagi członków Komisji Przetargowej : ……………………………………..

Podpisy członków Komisji :  1. ………………………..

 

  2…………………………

 

3…………………………

 

 

Decyzja Zarządu MSM : Zatwierdzam*/nie zatwierdzam*

 

 

 

 

…………………………………..

Podpisy członków Zarządu 

21

LUT

2018

986949

razy

czytano

74/428

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.