Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Z A W I A D O M I E N I E

Rozmiar tekstu

A

A

A

Zarząd Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie działając na podstawie § 39 ust. 1 Statutu, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 4 częściach,w następujących terminach :   

 

1. I część Walnego Zgromadzenia   - 02.06.2014 r.                    

2. II część Walnego Zgromadzenia  - 03.06.2014 r.                    

3. III część Walnego Zgromadzenia - 04.06.2014 r.                    

4. IV część Walnego Zgromadzenia  - 05.06.2014 r. 


 Na dzień 12.06.2014 r. Zarząd Spółdzielni zwołuje Kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia .


W dniu 02.06.2014 r. odbędzie się I część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach: 

a. ul. Spółdzielcza: 1, 3, 5, 4, 4A, 6, 6A;

b. ul. E. Kwiatkowskiego: 7, 9 ;

c. ul. Strażacka 35 ;

d. ul. PCK 1 ;

e. ul. Kościuszki: 28A, 68/70;

f. ul. Sikorskiego: 45, 12, 12A, 14A.


W dniu 03.06.2014 r. odbędzie się II część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach: 

a. ul.11-go Listopada: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24; 

b. ul. Wyszyńskiego: 6, 8, 12, 16, 18;

c. ul.1-go Maja 47.


W dniu 04.06.2014 r. odbędzie się III część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach : 

a) ul. Wyszyńskiego: 13, 15, 15A ;

b) ul.11-go Listopada: 30, 30A, 32, 32A, 32B, 34;

c) ul. Sikorskiego: 18, 20, 22, 49A, 49B, 51A, 51B, 51C;

d) ul. Sucharskiego 40.


W dniu 05.06.2014 r. odbędzie się IV część Walnego Zgromadzenia, dla członków zamieszkałych w budynkach: 

a) ul. Sucharskiego: 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 0, 82, 84, 86;

b) ul. Sikorskiego: 55A, 55B, 55C, 59;

c) dla członków oczekujących .


Wszystkie części Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenie Kolegium rozpoczną się o godz. 17.00. 


Miejscem wszystkich części Walnego Zgromadzenia  oraz posiedzenia Kolegium, będzie świetlica w biurze Spółdzielni przy ul. 11 - go Listopada 7 .Na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, każdy członek Spółdzielni będzie miał prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia . 

Wyżej wymienione dokumenty wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go listopada 7, pokój nr  2 lub 6.


W związku z wyborami do Rady Nadzorczej, które będą dokonane na Walnym Zgromadzeniu, każdy członek ma możliwość zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy dokonywać pisemnie z podaniem:

imienia i nazwiska kandydata;

imienia i nazwiska osoby zgłaszającej;

z załączonym pisemnym oświadczeniem kandydata wyrażającego zgodę na kandydowanie .


Kandydat na członka Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na kandydowanie, winien dołączyć  pisemną informację dotyczącą:


1. zatrudnienia w Spółdzielni;

2. prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni;

3. pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią;

4. zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych;

5. liczby kadencji pełnionych ostatnio w Radzie Nadzorczej;


Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej należy składać do sekretariatu Spółdzielni przy ul. 11 - go Listopada 7, w terminie do 16.05.2014 r.


Porządek obrad każdej części Walnego Zgromadzenia :


1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 17.06.2013 r. do        20.06.2013 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji : mandatowo – skrutacyjnej wnioskowej 

6. Odczytanie protokółu Komisji mandatowo – skrutacyjnejw sprawie prawidłowości zwołania  Walnego Zgromadzenia. 

7. Przekazanie Komisji mandatowo – skrutacyjnej listy kandydatów na członków Rady  Nadzorczej.

8. Odczytanie przez Komisję mandatowo – skrutacyjną listy kandydatów na członków Rady                       Nadzorczej.

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej  z działalności Spółdzielni za 2013 r. – dyskusja  nad sprawozdaniem.

10. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej MSM.

11. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 r. – dyskusja nad sprawozdaniem .

12. Przedstawienie wyników lustracji, przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny  Spółdzielni                     Mieszkaniowych RP w Warszawie w 2013 r. oraz rozpatrywanie wniosków  wynikających z                    protokółu przeprowadzonej lustracji działalności  Spółdzielni.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu i Rady Nadzorczej do realizacji  wniosków                 wynikających z protokółu przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2009       r. do 31. 12. 2012 r. 

14. Przedstawienie informacji o sposobie częściowej realizacji wniosków polustracyjnych.  

15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 r. w przedmiocie oceny działalności finansowej                      Spółdzielni.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za          2013 r. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2013 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2013 r.  

 dla :  a) Prezesa Zarządu   -  Elżbiety Matysiewicz

           b) Z – cy Prezesa ds. GZM  -  Ewy Danek

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku bilansowego za 2013 r.

21. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości użytkowanych przez Spółdzielnię .

22. Odczytanie protokółu Komisji mandatowo – skrutacyjnej, w sprawie wyboru członków Rady                  Nadzorczej i ich zastępców.

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Rady Nadzorczej oraz Komisji          Rady.

24. Odczytanie protokółu Komisji wnioskowej.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do wykonania wniosków i uchwał          przyjętych na Walnym Zgromadzeniu.

26. Zakończenie obrad.


Z A R Z Ą D

Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Myszkowie
kwiecień 2014


02

KWI

2014

720042

razy

czytano

131/428

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.