Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Sposób na złego sąsiada

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Sposób na złego sąsiada

Rozmiar tekstu

A

A

A

Czasem sąsiad utrudnia nam życie (na przykład poprzez głośne zachowanie, awantury itp.) i to w sposób umyślny. W takim przypadku każdemu z lokatorów, któremu takie zachowanie nie odpowiada lub jest dla niego uciążliwe, przysługują środki prawne mogące temu przeciwdziałać. Przede wszystkim powinniśmy zawiadomić policję. Można też wystąpić do właściwego sądu (Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania uciążliwego sąsiada) z roszczeniem o zaniechanie określonego zachowania.  Można wystąpić także do sądu o odszkodowanie na zasadach ogólnych, jeśli wskutek zachowania sąsiada lokator poniósł określoną szkodę.

Jeśli zachowanie sąsiada oddziałuje na psychikę lokatora można żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny. Na jednym z naszych osiedli miała miejsce podobna sytuacja, ale nieodpowiedniemu zachowaniu udało się położyć kres za pomocą napisu na ścianie budynku (fot.). Gdyby jednak sprawa miała się powtórzyć, to za podstawę wspomnianych wyżej roszczeń posłużą artykuły 144 – 147 i art. 24 Kodeksu cywilnego. Spółdzielni, jako zarządcy (administratorowi), wymienione wyżej środki prawne nie przysługują i spółdzielnia wobec w ten sposób zachowujących się osób może oddziaływać jedynie poprzez perswazję i przy zastosowaniu środków, jeśli takie przewidziane są w statucie spółdzielni. Gdy z winy członka spółdzielni lub z powodu jego niedbalstwa dochodzi do m.in. rażącego naruszenia stosunków sąsiedzkich przez członka spółdzielni, to zgodnie z § 19 statutu Rada Nadzorcza może wykluczyć go z rejestru członków. Statut w ust. 2.6 §19  wskazuje sytuacje, kiedy może nastąpić wykluczenie członka.

Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

1. świadomie działa na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom,
2. uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów  Spółdzielni,
3. uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
4. wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
5. utracił wkład lub prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym ,
6.  opuszcza mieszkanie bez powiadomienia i rozliczenia się ze Spółdzielnią
7. wynajmuje lub oddaje do bezpłatnego używania całości lub części lokalu bez zgody Spółdzielni w sytuacji, gdy jest to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu, bądź jego części,
8. umyślnie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień.

Listopad 2013

15

LIS

2013

440837

razy

czytano

153/432

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.