Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zapytanie ofertowe

Rozmiar tekstu

A

A

A

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                   Myszków 2013-05-20

11Listopada 7 42-300 Myszków

Tel. +48 34 313 50 80

Tel. Kom. +48 500 201 309

 Zapytanie ofertowe nr 1/2013


 ZAMAWIAJĄCY; Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 11Listopada7, 42-300 Myszków

wpisana przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy  Krajowego  Rejestru   Sądowego  pod   nr  KRS  0000152114,   NIP  577-040-02-93, REGON 000484699


 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Dostarczenie sygnału telewizji naziemnej i Internetu za pomocą sieci AZART dla mieszkańców budynków wielorodzinnych.

2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

ü Sygnał dla 2800 mieszkań w 74 blokach

ü Sygnał niewymagający stosowania dekoderów DVB-T

ü oferta programowa – pełny pakiet dostępny na platformie Multiplex

ü Internet min. 4MB/s

ü odtworzenie sieci

3.     W celu realizacji zamówienia Zamawiający, udostępni Wykonawcy materiały dot.         Projektu.

4.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.  Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.


 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

                Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.01.2015 r.


 OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

                Oferent powinien stworzyć ofertę na piśmie.

                Oferta powinna być:

ü opatrzona pieczątką firmową,

ü posiadać datę sporządzenia,

ü zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

ü podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: info@msm.jur.pl , faksem na nr: 34 313 50 80,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Myszków ul 11Listopada7 do dnia 01.09.2013 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05.09.2013, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na stronie internetowej pod adresem msm.jur.pl
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.msm.jur.pl


OCENA OFERT

                Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  1. Cena 30%
  2. Jakość zastosowanych materiałów i  urządzeń 30%
  3. Poziom oferty dla mieszkańców 40%

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.msm.jur.pl

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Radosław Kolczyk pod numerem telefonu +48 500 201 309 oraz adresem email: info@msm.jur.pl

20

MAJ

2013

760629

razy

czytano

159/428

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.