Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Z A W I A D O M I E N I E

Rozmiar tekstu

A

A

A

 
 Zarząd Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie działając na podstawie § 39 ust. 1 Statutu, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 5 częściach, w następujących terminach:    

 I część Walnego Zgromadzenia  -   18.06.2012 r.                    
 II część Walnego Zgromadzenia  -   19.06.2012 r.                    
 III część Walnego Zgromadzenia -   20.06.2012 r.                    
 IV część Walnego Zgromadzenia  -   21.06.2012 r. 
 V część Walnego Zgromadzenia   -   22.06.2012 r. 

Na dzień 29.06.2012 r. Zarząd Spółdzielni zwołuje Kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia .

Dla członków zamieszkałych w budynku ........................ Walne Zgromadzenie odbędzie się na ........  części,  w dniu ...................... .

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia oraz posiedzenie Kolegium rozpoczną się o godz. 17.00. 
Miejscem wszystkich części Walnego Zgromadzenia  oraz posiedzenia Kolegium będzie świetlica w biurze Spółdzielni przy ul. 11 - go Listopada 7 .

Na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, każdy członek Spółdzielni będzie miał prawo do zapoznania się z protokółem Kolegium Walnego Zgromadzenia odbytego w 2011 r. oraz ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia . 
Wyżej wymienione dokumenty wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go listopada 7, pokój nr  2 lub 6.


 Porządek obrad każdej części Walnego Zgromadzenia :

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania .
2. Przyjęcie porządku obrad  Walnego Zgromadzenia  .
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od  06.06.2011 r. do 10.06.2011 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Komisji  mandatowo –  skrutacyjnej .
5. Wybór Komisji : mandatowo – skrutacyjnej
 - statutowej
 - wnioskowej
6. Odczytanie protokółu Komisji mandatowo – skrutacyjnej, w sprawie prawidłowości  zwołania Walnego Zgromadzenia .
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2011 r. - dyskusja  nad  sprawozdaniem .
8. Sprawozdanie Zarządu  z działalności Spółdzielni za 2011 r. – dyskusja  nad  sprawozdaniem .
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2011 r. w przedmiocie oceny  działalności  finansowej Spółdzielni .
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności  Spółdzielni za 2011 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2011 r. dla :

         a) Prezesa Zarządu   -  Elżbiety Matysiewicz
             b)Z – cy Prezesa ds. GZM  -  Jolanty Pikuła

14 .Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku bilansowego za 2011 r.
15. Omówienie zmian w Statucie Spółdzielni .
16. Odczytanie protokółu Komisji statutowej .
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru przedstawicieli
 Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,  jaką  Spółdzielnia może  zaciągnąć.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania rozliczenia ciepła za pomocą  podzielników  kosztów .
21. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości użytkowanych przez Spółdzielnię.
22. Odczytanie protokółu Komisji wnioskowej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do wykonania wniosków i uchwał przyjętych na Walnym Zgromadzeniu .
24. Zakończenie obrad .

 Zarząd MSM

25

MAJ

2012

781240

razy

czytano

198/435

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.