Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Odbyło sie Walne Zgromadzenie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Odbyło sie Walne Zgromadzenie

Rozmiar tekstu

A

A

A

Zebranie odbywało się w pięciu częściach w dniach od 15 do 19 czerwca 2009. Wzięło w nim udział 101 członków. Uchwalono 22 Uchwały.

Jak co roku na każdej części Zarząd i Rada Nadzorcza składały sprawozdanie ze swojej działalności. Członkowie wnioskowali nowe propozycje, które przede wszystkim dotyczyły remontów. Wśród nich pojawiały się działania remontowe już objęte planem remontowym. Rozliczono Zarząd z zadań wyznaczonych do realizacji i udzielono absolutorium za rok 2008. Nad prawidłowością przebiegu zebrań czuwał radca prawny MSM.

W dniu 26 czerwca odbyło się Zebranie Kolegium na którym dokonano podsumowania wyników głosowania nad uchwałami i złożono pod nimi podpisy.

Uchwała Nr 4 / 2009

Walnego Zgromadzenia  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni na dzień          
                  31.12.2008 r.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 pkt 2 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

zatwierdzić sprawozdanie  finansowe, w którym  bilans Spółdzielni za rok 2008 zamyka  się po stronie  aktywów i pasywów  sumą  87.455.591,24 zł. .

Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na  97 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 96 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 4/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm

Uchwała Nr 5 / 2009

Walnego Zgromadzenia  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach  w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2008 r.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  działając na podstawie § 38 pkt 2 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2008 r.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na 96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 90 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm

Uchwała Nr 6 / 2009

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.

w sprawie:  udzielenia absolutorium  dla Prezesa Zarządu Myszkowskiej        
                   Spółdzielni Mieszkaniowej .


Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 38 pkt 3 statutu Spółdzielni

uchwala

udzielić absolutorium dla Prezesa Zarządu Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Elżbiety Matysiewicz za 2008 r. 

Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na  96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 91 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 6/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm

Uchwała Nr 7 / 2009

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.

w sprawie:  udzielenia absolutorium  dla Z – cy  Prezesa ds. GZM  Myszkowskiej        
                   Spółdzielni Mieszkaniowej .


Walne Zgromadzenia działając na podstawie § 38 pkt 3 statutu Spółdzielni

uchwala

udzielić absolutorium dla Z-cy Prezesa ds. GZM Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  Pani Jolancie Pikuła za 2008 r.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na  96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 90 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 7/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm

Uchwała Nr 8 / 2009

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2008 r.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  działając na podstawie § 38 pkt 2 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2008 r.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na  96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowały 93 osoby, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 8/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm


Uchwała Nr 9 / 2009

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.


w sprawie:  rozliczenia  zysku bilansowego za 2008 r.

Walne Zgromadzenie  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 pkt 5 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

zysk bilansowy w kwocie 297.362,55 zł. rozliczyć na pokrycie straty na działalności mieszkaniowej w kwocie 23.392,83 zł., pozostałą kwotę 273.969,72 zł. przeznaczyć na zwiększenie funduszu mienia Spółdzielni .

Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na  96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 86 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 9/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm

Uchwała  Nr 10 /2009

Walnego Zgromadzenia  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.


w sprawie : rozliczenia nadwyżki kosztów nad przychodami za 2008 r.


Walne Zgromadzenie  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  § 38 pkt 5 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej


uchwala


nadwyżkę kosztów nad przychodami za 2008 r. w kwocie 23.392,83 zł. pokryć z zysku bilansowego osiągniętego na pozostałej działalności .

Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na  96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 88 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 10/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm


 
Uchwała  Nr  11 / 2009

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach w dniach od 15.06.2009 r.do 19.06.2009 r.


w  sprawie:  zatwierdzenia  rozliczenia  ciepła  za  2008r


Walne Zgromadzenie  Myszkowskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  działając  na podstawie  § 38 pkt 1  Statutu   Spółdzielni

          uchwala

1.  Zatwierdzić   nadpłatę  wynikającą  z  rozliczenia  ciepła  za  2008 r.
     w  kwocie    1.025.335,31 zł.
2.  Zatwierdzić  rozliczenie  nadpłaty  na  poszczególne  osiedla:

a)  Spółdzielcza  - 102.543,60 zł
b)  Centrum I  - 159.333,92 zł
c)  Centrum II  - 171.646,60 zł
d)  Centrum  III  - 201.143,86 zł
e)  Wierzchowina  W-1 -   99.183,22 zł
f)  Wierzchowina  W-2 -         120.552,70 zł
g) Wierzchowina  W-3 - 144.902,79 zł
h)  Strażacka 35  -   40.195,30 zł
i)   Kościuszki  68/70 - - 14.166,68  zł

 Ogółem  -       1.025.335,31 zł


3. Niedopłatę  na  budynku  Kościuszki  68/70 rozliczyć z funduszem  
    remontowym, w poprzednich latach nadpłaty były zaliczane na fundusz 
    remontowy .
4.Rozliczenia  na  pozostałych  osiedlach będą  dokonywane  na  podstawie 
   podzielników  i  zaliczane  na  poczet  opłat  za mieszkanie  w  następujący  
   sposób:


     a )  rozliczenie  dokonane przez  firmę  „ TECHEM” na  koniec  maja 2009 r.
     b )  rozliczenie  dokonane przez  firmę  „ ISTA” na  koniec  czerwca  
           2009 r.

Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na 96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 95 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 11/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm


Uchwała  Nr 12 / 2009

Walnego Zgromadzenia  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach, w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.

w sprawie : zbycia  nieruchomości .

Walne Zgromadzenie  Myszkowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  § 38 pkt 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej


uchwala


zbyć prawo   użytkowania wieczystego części  gruntu  o Nr geod. działek
5937/1, 5937/2  położonej w Myszkowie przy ul. PCK( pas drogowy) .

Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na  96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 96 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 12/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm


Uchwała  Nr 13 / 2009

Walnego Zgromadzenia  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach, w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.

w sprawie : zbycia  nieruchomości .


Walne Zgromadzenie  Myszkowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  § 38 pkt 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej


uchwala


zbyć prawo   użytkowania wieczystego części  gruntu  o Nr geod. działki
3977/11  położonej w Myszkowie przy ul. 11-go Listopada .

Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na 96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 91 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 13/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm


Uchwała  Nr 14 / 2009

Walnego Zgromadzenia  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach, w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.

w sprawie : zbycia  nieruchomości .


Walne Zgromadzenie  Myszkowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  § 38 pkt 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej


uchwala


zbyć prawo   użytkowania wieczystego części  gruntu  o Nr geod. działek
6286/4, 6286/3, 6285/5 oraz własnościowego prawa  części gruntu o Nr geod.  działek 10051/8, 6365/2 położonej w Myszkowie przy ul. Sucharskiego .

Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na 96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 0 osób, przeciw 96 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 14/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  nie została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm


Uchwała  Nr 15 / 2009

Walnego Zgromadzenia  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach, w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.

w sprawie : zbycia  nieruchomości .

Walne Zgromadzenie  Myszkowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  § 38 pkt 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej


uchwala


zbyć prawo   użytkowania wieczystego  gruntu  o Nr geod. działek
5989/4, 5989/5 położonej w Myszkowie przy ul. Wyszyńskiego .


Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na  96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 8 osób, przeciw 83 osoby .
W wyniku powyższego uchwała nr 15/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  nie została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm

Uchwała  Nr 16 / 2009

Walnego Zgromadzenia  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach, w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.

w sprawie : zbycia  nieruchomości .


Walne Zgromadzenie  Myszkowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  § 38 pkt 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala

zbyć prawo   użytkowania wieczystego  gruntu  o Nr geod. działki
10133/6  położonej w Myszkowie przy ul. Sucharskiego .


Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na 96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 0 osób, przeciw 88 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 16/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  nie została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm


Uchwała  Nr 17 / 2009

Walnego Zgromadzenia  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach, w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.


w sprawie : zbycia  nieruchomości .


Walne Zgromadzenie  Myszkowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  § 38 pkt 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej


uchwala


zbyć prawo   użytkowania wieczystego  gruntu  o Nr geod. działek 3672/10, 3672/12, 3673/12  położonej w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego   ( pas drogowy) .


Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na  96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 95 osób, przeciw 1 osoba .
W wyniku powyższego uchwała nr 17/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm

Uchwała  Nr 18 / 2009

Walnego Zgromadzenia  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach, w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.

w sprawie : zbycia  nieruchomości .


Walne Zgromadzenie  Myszkowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  § 38 pkt 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej


uchwala


zbyć prawo   użytkowania wieczystego  gruntu  o Nr geod. działek 5967/5, 5968/5, 5968/7, 5969/7, 5969/5, 5970/5, 5971/4, 5972/2, 5973/2  położonej          w Myszkowie przy ul. 1-go Maja    ( pas drogowy) .

Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na  96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 96 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 18/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm


Uchwała  Nr 19 / 2009

Walnego Zgromadzenia  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach, w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.


w sprawie : zbycia  nieruchomości .


Walne Zgromadzenie  Myszkowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  § 38 pkt 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej


uchwala


zbyć prawo   użytkowania wieczystego części  gruntu  o Nr geod. działek
6217/10, 6218/10, 6219/10, 6220/9, 6221/6, 10123/5  położonej w Myszkowie przy ul. Sikorskiego .


Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na  96 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 85 osób, przeciw 2 osoby .
W wyniku powyższego uchwała nr 19/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm


Uchwała  Nr 20 / 2009

Walnego Zgromadzenia  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach, w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.


w sprawie : zbycia  nieruchomości .


Walne Zgromadzenie  Myszkowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  § 38 pkt 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej


uchwala


zbyć prawo   użytkowania wieczystego części  gruntu  o Nr geod. działki
5989/6  położonej w Myszkowie przy ul. Wyszyńskiego  .

Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na  95 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 6 osób, przeciw 80 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 20/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  nie została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm


Uchwała  Nr 21 / 2009

Walnego Zgromadzenia  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach, w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.


w sprawie : zbycia  nieruchomości .


Walne Zgromadzenie  Myszkowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie  § 38 pkt 6 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej


uchwala


zbyć prawo   własności  części  gruntu  o Nr geod. działki 3682/12  położonej            w Myszkowie przy ul. Spółdzielczej ( pas drogowy) .


Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na  95 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 95 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 21/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm


Uchwała Nr 22 / 2009

Walnego Zgromadzenia Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.


w sprawie:  zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Myszkowskiej 
                   Spółdzielni Mieszkaniowej .

Walne Zgromadzenie  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 38 pkt 15 statutu Spółdzielni 

uchwala

zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie w przedstawionej wersji .


Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na  95 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 95 osób, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 22/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm

Uchwała Nr  23 / 2009


Walnego Zgromadzenia  Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
odbytego w 5 częściach w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.

Walne Zgromadzenie Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie

uchwala

zobowiązać Zarząd Spółdzielni do wykonania: uchwał  i wniosków przyjętych
na 5 częściach Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r. oraz  podjęcia działań  zmierzających do ich realizacji.


Podczas przeprowadzonego głosowania na 5 częściach Walnego Zgromadzenia
na 94 obecnych i uprawnionych do głosowania, za podjęciem uchwały głosowały 94 osoby, przeciw 0 osób .
W wyniku powyższego uchwała nr 23/2009 Walnego Zgromadzenia Myszkowksiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach od 15.06.2009 r. do 19.06.2009 r.  została podjęta .

Podpisy członków Kolegiujm

03

LIP

2009

494839

razy

czytano

307/436

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.