Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@msm.jur.pl

+48 34 313 50 80

Logo serwisu.

Oficjalna strona internetowa

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zapraszamy do współpracy

Logo serwisu.

Aktualności

Woda (bardzo) mocno zdrożała!

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Woda (bardzo) mocno zdrożała!

Rozmiar tekstu

A

A

A

Kończy się spisywanie wartości zużycia wody w naszych mieszkaniach. Inkasent odwiedził już większość lokali i zostawił paragon ze wszystkimi danymi dotyczącymi ceny i poziomu zużycia wody. W wielu przypadkach okazywało się, że za ostatnie trzy miesiące przyjdzie nam słono zapłacić. Skąd tak wysokie koszty? W dużej mierze spowodowane są one niedoskonałością starych liczników, które do niedawna jeszcze były w użyciu i, co za tym idzie, brakiem precyzji w przekazywaniu danych do spółdzielni.

Na wysokie koszty ma wpływ przede wszystkim decyzja Wodociągów, która spowodowała - od 1 stycznia 2009 - wzrost (o 23%) ceny za wodę z 5,45 zł za m3 aż do 6,86 zł za m3. To 1,41 zł więcej niż do tej pory! Tak wysokiej podwyżki jeszcze nie było i warto przypomnieć, że Rada Miasta nie wyraziła na nią zgody, jednak Wodociągi w oparciu o art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 07,06,2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/poz 747 z póź. Zm.) wprowadziły ją. Nowa cena, obecnie jedna z najwyższych w kraju, obowiązywać ma do 31 grudnia 2009 roku, należy się więc spodziewać, że za rok znów będzie drożej.

Od wielu lat MSM notuje duże straty na wodzie; wpływy z opłat od lokatorów nie pokrywały kosztów zużycia naliczanych przez Wodociągi. Obecnie dokłada się starań, aby bardzo rzetelnie nadzorować wszelkie koszty. Kładzie się duży nacisk na wykrywanie nawet najmniejszych prób omijania prawa w tym względzie; inkasent ma obowiązek osobiście obejrzeć liczniki, a w uzasadnionych przypadkach skorzystać z czujnika, który ujawni ewentualne ingerencje nieuczciwego lokatora w działanie mierników. 

Kolejne odczyty będą odbywać się już regularnie co 8 tygodni, co pozwoli nam, mieszkańcom, szczegółowo kontrolować pobór wody i skutecznie ją oszczędzać. Także obliczona kwota zużycia wody za jeden miesiąc będzie bardziej akceptowalna w domowym budżecie niż ta za trzy miesiące.

R E G U L A M I N
rozliczania kosztów zużycia zimnej
i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę
oraz montażu wodomierzy
w Myszkowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej

P O D S T A W A   P R A W N A :

·         Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. z późniejszymi zmianami.

·         Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

·         Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z 15.12.2000 – Dz. U. Nr 4 z 2001 r. z późniejszymi zmianami.

·         Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz. U. Nr 74 poz. 836

·         Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 12.10.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, Dz. U. Nr 96 z 2000 r.

·         Ustawa z dnia 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Dz. U. Nr 72/2001.

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690.

·         Statut  Myszkowskiej   Spółdzielni Mieszkaniowej.

 Określenia użyte w regulaminie

Użytkownik lokalu – należy rozumieć członka Spółdzielni lub osobę nie będącą członkiem a posiadającą spółdzielcze prawo do lokalu, właściciela lokalu, najemcę oraz osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego.

Założenia ogólne

§ 1

1.   Regulamin określa zasady rozliczania kosztów i ponoszenia opłat za zużytą zimną  i ciepłą wodę oraz odprowadzone ścieki przez użytkowników lokali.   Ilość odprowadzonych ścieków równa się ilości dostarczonej wody. Cena za 1 m3 wody obejmuje koszty dostawy wody jak i koszty odprowadzenia ścieków.

2.   Rozliczenie kosztów ciepłej wody w zasobach Spółdzielni dokonuje się wymiennikowniami wg.  wskazania urządzeń pomiarowych tam zainstalowanych, na warunkach określonych w umowach na dostawę zimnej wody do podgrzania oraz ciepła do podgrzania wody, wg faktur  z  Fortum  S.A

3.   Do rozliczeń wody mogą być stosowane tylko wodomierze, które posiadają ważną cechę legalizacyjną. Czas trwania legalizacji wodomierzy mieszkaniowych w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych dla wody zimnej i ciepłej wynosi 5 lat. Po upływie tego okresu cecha legalizacyjna traci ważność. Błędy wskazań wodomierzy po upływie tego okresu dyskwalifikują je jako urządzenia pomiarowe i wodomierz wymaga albo legalizacji albo wymiany na nowy na koszt użytkownika.

§ 2

1.   Rozliczenie wody odbywa się w oparciu o odczyty wskazań wodomierzy, wykonane przez inkasenta . Podczas odczytu inkaset sprawdza prawidłowość pracy wodomierza oraz stan plomby.

 

2.   Spółdzielnia wykonuje odczyty wodomierzy  maksymalnie  co  dwa  miesiące . O terminie odczytu Spółdzielnia zawiadamia użytkowników poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń na klatce schodowej .

3.   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wykonania odczytów kontrolnych w trakcie roku  bez zapowiedzi. Użytkownik zobowiązany jest udostępnić Spółdzielni wodomierz w celu wykonania odczytu wskazań zużycia wody i dokonania kontroli jego pracy.

4.   Po  odczytaniu  stanu  licznika  inkasent  wystawia  rozliczenie  za  zużytą  wodę  i podgrzanie  wody  za wskazany  okres.  Rozliczenie  jest  podstawą  do  dokonania  wpłaty  w  kasie   lub  na  konto  Spółdzielni.

5.   Do  kosztów  zużycia  wody  w  lokalu  mieszkalnym  dolicza  się  opłatę  stałą (  abonamentową)   naliczaną  na  pokrycie  kosztów  rozliczenia  i  opłaty  abonamentowej  naliczanej  przez  Wodociągi.

6.   W przypadku nie udostępnienia wodomierza do kontroli lub odczytu Spółdzielnia nalicza zużycie ryczałtowe . Opłata ryczałtowa nie podlega rozliczeniu.

7.    W przypadku niemożności dokonania odczytu wodomierza z powodu nie udostępnienia wodomierzy, nieobecności użytkownika, mimo trzykrotnego powiadomienia   Spółdzielnia rozlicza użytkownika ryczałtem od  momentu  ostatniego  odczytu. Opłata ryczałtowa nie podlega rozliczeniu.

         § 3

Lokale  nie  posiadające  wodomierzy rozliczane    na  podstawie  zużycia ryczałtowego  na  osobę ,  które  wynosi:

a)   dla  użytkowników  posiadających  tylko  zimną  wodę  8 m3/ na  osobę.

b)   dla  użytkowników  posiadających  zimną  i  ciepłą  wodę :

5 m3  / osobę   - zimnej  wody

3 m3 /  osobę   - ciepłej  wody

     

 

   Zasady rozliczania kosztów  wody

§ 4

 

1.   Do rozliczeń wody zimnej przyjmuje się cenę za 1 m3 wg cen dostawcy wody.

 

2.   Koszty za ciepłą wodę obejmują:

a.   Koszty za zamówioną moc cieplną dla celów ciepłej wody wg faktury dostawcy ciepła. Koszty te nie zależą od ilości zużytej wody ciepłej i stanowią oddzielną pozycję opłat. Koszty te dzielone są na ilość mieszkań w budynku.

b.   Koszty za ilość zużytej ciepłej wody, na które składają się koszty     zimnej wody do podgrzania oraz koszty ciepła do podgrzania wody

2.   Opłatę za 1 m3 ciepłej wody oblicza się w ten sposób, że zużycie  wody  na  liczniku  ciepłej  wody  rozlicza  się   w  dwóch  pozycjach  jako  zimna  woda  i  to  samo  zużycie  do  podgrzania .  Suma  tych  dwóch  pozycji  daje  koszt  ciepłej  wody.

3.   Dla lokali nie posiadających wodomierzy, w których nie dokonano odczytów wodomierzy lub posiadających   wodomierze niesprawne i nielegalizowane, koszt  zimnej  i  ciepłej wody ustala się  ryczałtowo.

Odpowiedzialność użytkownika lokalu

§ 5

1.   Użytkownik zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia wodomierza przed zniszczeniem i uszkodzeniem, do dbałości o jego stan techniczny, do kontrolowania jego pracy i udostępnienia   odczytu wskazań.

2.   W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza, użytkownik powinien powiadomić   o tym Spółdzielnię niezwłocznie, która zobowiązana jest naprawić  względnie wymienić   wodomierz, a jeśli jest to uszkodzenie  spowodowane  przez  użytkownika to wymiana lub naprawa odbywa się na koszt użytkownika.

3.   Na okres niesprawności, lub wymiany wodomierza Spółdzielnia ustala opłaty za wodę wg średniego zużycia wody z ostatnich porównywalnych 6 miesięcy.

4.   W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania odczytów przez inkasenta  nie zgłoszonej niesprawności wodomierza, uszkodzenia wodomierza, zerwania plomby, uszkodzenia naklejonej plomby magnetycznej lub stwierdzenia działania na wodomierz magnesem, manipulacji wodomierzem lub innych działań mogących mieć   wpływ na zużycie wody,  spisuje  się  protokół  wg  wzoru  w  złączniku nr.1

5.   W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody z pominięciem wodomierzy lub przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem, użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej do stanu pierwotnego niezależnie od obowiązku zapłaty ryczałtowej za cały okres rozliczeniowy.

6.   W przypadku stwierdzenia celowego uszkodzenia wodomierza, użytkownik zostanie rozliczony wg zużycia ryczałtowego za cały okres rozliczeniowy .

7.   W przypadku zastrzeżeń użytkownika odnośnie wskazań wodomierza, Spółdzielnia dokona jego demontażu i przekaże do sprawdzenia. Gdy zastrzeżenia będą słuszne koszty sprawdzenia oraz  demontażu  i  montażu nowego  pokryje Spółdzielnia,  gdy  zastrzeżenia  będą  niesłuszne  koszty  te  pokrywa  użytkownik lokalu.

8.   W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania okresowych odczytów wskazań wodomierzy lub odczytów kontrolnych przeprowadzanych przez inkasenta  działania na wodomierz magnesem, lub uszkodzenie naklejonej na wodomierzu plomby magnetycznej odpowiedzialnym za namagnesowanie wodomierza lub uszkodzenie plomby magnetycznej staje się lokator. Jeśli zostaną stwierdzone powyższe działania, lokator jest zobowiązany ponieść  koszty nowego wodomierza i jego zabudowy, natomiast za zużytą wodę zostanie rozliczony ryczałtem od ostatniego odczytu stanu wodomierza, przed okresem stwierdzenia działania magnesem do czasu zamontowania nowego wodomierza.

Zasady montażu i konserwacji wodomierzy

§ 6

1.   Wodomierz stanowi własność użytkownika lokalu.

2.   Użytkownik lokalu ponosi pełne koszty montażu wodomierzy, wymiany, naprawy, konserwacji i legalizacji wraz z kosztami materiałów pomocniczych koniecznych do wykonania ww. prac.

3.   Montaż wodomierzy w lokalach użytkowników, wymianę, naprawę, konserwację, legalizację dokonuje się zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcją i zaleceniami dostawcy wodomierzy na koszt użytkownika lokalu.

4.   Wymiana wodomierzy przez Spółdzielnię następuje w ramach wpłat wnoszonych przez użytkowników przy opłatach za użytkowanie lokalu. Opłata pokrywa koszt wymiany wodomierza i wnoszona jest w ratach w ciągu 5 lat.   Wysokość opłaty ustalana jest przez właściwe organy Spółdzielni.

5.   Wodomierz jest montowany w takim miejscu, żeby był możliwy stały i pełny dostęp do wodomierza w celu dokonywania odczytów i kontroli jego działania.

6.   Prawidłowość zamontowanego wodomierza potwierdza Spółdzielnia protokołem technicznym odbioru podpisanym przez użytkownika i Spółdzielnię .

7.   Po zamontowaniu wodomierza Spółdzielnia zakłada plombę w celu zabezpieczenia wodomierza przed niepożądaną manipulacją.

8.   Po upływie ważności cechy legalizacyjnej wodomierzy Spółdzielnia, zleca legalizację lub wymienia na nowe w zależności od stanu technicznego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Spółdzielnia a koszty z tym związane ponosi użytkownik.

9.   Nie wykonanie przez Spółdzielnię wymiany wodomierza z winy użytkownika (nie udostępnienie mieszkania do wymiany) spowoduje rozliczenie wody ryczałtem, tak jak mieszkania bez wodomierzy. Opłata ryczałtowa nie podlega rozliczeniu.

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 24.03.2009 r. 

 

Marzec 2009

 

 

26

MAR

2009

78897

razy

czytano

315/436

msm.jur.pl

Logo serwisu.

Galeria zdjęć

Nasze osiedla wyglądają coraz piękniej. Realizacja unijnych projektów pozwalających na kompleksową termomodernizację budynków dobiega końca. Niebawem wszystkie nasze zasoby zyskają na energooszczędności i otrzymają nowy, bardziej atrakcyjny wygląd.

Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Wstrzymaj

Uruchom

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Ukryj moduł.